Rejestr zmian w biuletynie

13.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 90/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 11 grudnia 2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w roku 2018 zadań pożytku publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 89/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 11 grudnia 2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w roku 2018 zadań pożytku publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 88/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 87/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 86/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 85/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych znajdujących się na terenie niestrzeżonym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 84/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 83/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 4 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 82/2017 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - ul. Misiągiewicza, os. Józefa Benbenka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Wykonanie remontów i konserwacji istniejących nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg miejskich oraz sieci kanalizacji deszczowej w 2018r"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Wykonanie remontów i konserwacji istniejących nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg miejskich oraz sieci kanalizacji deszczowej w 2018r"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Wykonanie remontów i konserwacji istniejących nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg miejskich oraz sieci kanalizacji deszczowej w 2018r"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Wykonanie remontów i konserwacji istniejących nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg miejskich oraz sieci kanalizacji deszczowej w 2018r"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar robót"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Wykonanie remontów i konserwacji istniejących nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg miejskich oraz sieci kanalizacji deszczowej w 2018r"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Siwz z załącznikami"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Wykonanie remontów i konserwacji istniejących nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg miejskich oraz sieci kanalizacji deszczowej w 2018r"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "STWiOR"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Wykonanie remontów i konserwacji istniejących nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg miejskich oraz sieci kanalizacji deszczowej w 2018r"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr. XLIII/382/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Przeworsku na rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Uchwały - Program Profilaktyki iRozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Przeworsku na rok2018"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIII/383/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczególnych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania na terenie miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr. XLIII/382/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Przeworsku na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIII/381/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 listopada 2017 r w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przeworsk z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIII/380/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/233/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016 r., w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIII/379/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/207/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 czerwca 2016 r., w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIII/378/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIII/377/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieokreślony
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIII/376/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieokreślony
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIII/375/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomników przyrody z terenu Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przeworsku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIII/374/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lwowska II” w Przeworsku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIII/373/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Przeworska na lata 2017-2032”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIII/372/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLII/371/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/270/06 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLII/370/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Przeworska z siedzibą w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu: Kultury fizycznej i sportu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzor_sprawozdania.docx"
Dotyczy dokumentu:
Tabela - opracowywane MPZP
Treść zmiany:
Dodano załącznik "MPZP w trakcie sporządzania - tabela"
Dotyczy dokumentu:
Tabela - opracowywane MPZP
Treść zmiany:
Usunięto załącznik MPZP w trakcie sporządzania - tabela

11.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Tabela - obowiązujące MPZP
Treść zmiany:
Dodano załącznik "MPZP obowiązujące_aktualne"
Dotyczy dokumentu:
Tabela - obowiązujące MPZP
Treść zmiany:
Usunięto załącznik MPZP obowiązujące_aktualne
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Przeworska z siedzibą w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu: Kultury fizycznej i sportu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tabela - obowiązujące MPZP
Treść zmiany:
Dodano załącznik "MPZP obowiązujące_aktualne"
Dotyczy dokumentu:
Tabela - obowiązujące MPZP
Treść zmiany:
Usunięto załącznik MPZP obowiązujące_aktualne
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Przeworska z siedzibą w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu: Kultury fizycznej i sportu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzory_oferta.docx"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Przeworska z siedzibą w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu: Nauki, edukacji, oświaty i wychowania, ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzor_sprawozdania.docx"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Przeworska z siedzibą w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu: Nauki, edukacji, oświaty i wychowania, ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzory_oferta.docx"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Przeworska z siedzibą w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu: Kultury fizycznej i sportu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Przeworska z siedzibą w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu: Nauki, edukacji, oświaty i wychowania, ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna